گالری تصاویر

falagh-logo-3

shabakereili2

نقشه خطوط ریلی

 80899769514011483524

====================================

پروژه های اجرا شده شرکت خط و ابنیه فلق

 

پروژه بازسازی خطوط راه آهن ایستگاه مبارکه ( راه آهن یزد) – ۱۳۹۷

new-picture-3

new-picture-9

new-picture-7

====================================

پروژه احداث پنج دهانه زیرگذر خطوط راه آهن قم – ۱۳۹۷-۱۳۹۶

new-picture-2

new-picture-1

new-picture-5

new-picture-4

new-picture-6

====================================

زوال برداری و سبک سازی ترانشه – راه آهن قم ۱۳۹۷

new-picture-8

====================================

۸۱

===================================

۷۱

====================================

۶۱

====================================

۵۱

====================================

۴۱

====================================

۲-۳۱

===================================

۱۱

====================================