مديران

alizadeh

آقای مرتضی علیزاده گرائلی: نایب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل

alizadeh@falaghco.ir

vadoodi

آقای محمدجواد ودودی: عضو موظف هیأت مدیره و مدیر پروژه ها

vadoodi@falaghco.ir

khabbaz10

آقای محمد خباز ورتاقانی: مدير فني و اجرایی

khabbaz@falaghco.ir

هادی

آقای هادي قلم نويس: مدير مالي و اداري

ghalamnevis@falaghco.ir

شرکت خط و ابنیه فلق (سهامی.خاص) – وابسته به مؤسسه صندوق پس انداز كاركنان راه آهن ج.ا.ا