مدیران

alizadeh

آقای مرتضی علیزاده گرائلی: مدیر عامل

alizadeh@falaghco.ir

vadoodi

آقای محمدجواد ودودی: مدیر پروژه ها

vadoodi@falaghco.ir

khabbaz10

آقای محمد خباز ورتاقانی: مدیر فنی و اجرایی

khabbaz@falaghco.ir

هادی

آقای هادی قلم نویس: مدیر مالی و اداری

ghalamnevis@falaghco.ir