هئیت مدیره

آقای جواد طاهرافشار: رییس هیأت مدیره

(به نمایندگی از مؤسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج.ا.ا)

 

alizadeh

آقای مرتضی علیزاده گرائلی : نایب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل

(به نمایندگی از شرکت ترکیب حمل و نقل)

 

آقای محمد خباز ورتاقانی: عضو هیأت مدیره

(به نمایندگی از شرکت راه آهن حمل و نقل)