هئيت مديره

poorpآقای عباس پور بصیر: رییس هیأت مدیره

(به نمایندگی از مؤسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن ج.ا.ا)

 

alizadeh

آقای مرتضي عليزاده گرائلی : نایب رییس هیأت مدیره و مدير عامل

(به نمایندگی از شرکت ترکیب حمل و نقل)

 

vadoodi

آقای محمد جواد ودودی: عضو هیأت مدیره

(به نمایندگی از شرکت راه آهن حمل و نقل)

شرکت خط و ابنیه فلق (سهامی.خاص) – وابسته به مؤسسه صندوق پس انداز كاركنان راه آهن ج.ا.ا