تأمین تراورس و ادوات اتصال روسازی خطوط ریلی

شرکت خط و ابنیه فلق در نظر دارد جهت تأمین تراورس و ادوات اتصال روسازی مورد نیاز خود جهت پروژه بازسازی خطوط ریلی، نسبت به انتخاب تأمین کنندگان اقدام نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه بر روی لینک زیر کلیک کرده و پس از دانلود اسناد و تکمیل به آدرس شرکت پست نمایند.

مدت زمان اعتبار پیشنهادات ۳۰ روز پس از تاریخ بازگشایی پاکات می باشد.

زمان بازگشایی پاکات مورخه ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۹۸  در محل شرکت بوده و متقاضیان می تواند تا مورخه  ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۹۸ مدارک تکمیل شده خود را ارسال نمایند.

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر  : ۶۶۱۲۲۵۹۶-۰۲۱ و ۶۶۱۲۲۵۹۲-۰۲۱

۱- پد پلاستیکی سیستم پابند وسلو
۲- گاید پلیتSKL 14
۳-فنر وسلوی SKL14
۴-پیچ پابند فنری وسلو
۵-تراورس بتنی پیش تنیده B70 تیپ وسلو